اخبار


یافته های جدید در مورد نقش میتوکندری در بروز بیماری پارکینسون

 

یافته های جدید  که دیدگاه هایی را در مورد بیو انرژی میتوکندریایی، برهمکنش های دینامیک آن ها و هم چنین نقش آن ها در هموستازی سلولی ارائه می دهد، درک ما در مورد فرایندهای مخرب عصبی بیماری پارکینسون را به طور بسیار زیادی افزایش داده است.

اختلال زنجیره تنفسی، ویژگی کلیدی در بیماران مبتلا به پارکینسون است و شواهد رو به افزایشی وجود دارد که پروتئین ها کد شونده بوسیله ژن های مرتبط با پارکینسون را به اختلالات عملکرد میتوکندریایی مرتبط می سازد. در مقابل پس زمینه شواهد اخیر در تکوین درمان های پارکینسونی که میتوکندری را هدف قرار می دهد، محققان در یک مقاله مروری به مطالعات منتشر شده در سه دهه اخیر روی اهمیت میتوکندری در پاتوژنز پارکینسون پرداختند. این محققان مشارکت تغییرات ژنوم میتوکندریایی و ژن های مربوط به پارکینسون در نگهداری میتوکندریایی را توصیف می کنند و میتوفاژی را به عنوان یک مکانیسم کلیدی در تخریب عصبی مورد تاکید قرار می دهند. این محققان یک مسیر حمل و نقلی شامل منتقل کننده های مشتق از میتوکندری را در قالب پارکینسون مورد بحث قرار می دهند و خلاصه ای از تازه ترین موضوعات نوظهور در تحقیقات پارکینسون با توجه به میتوکندری را ارائه می دهند. این شامل ارتباط بین میتوکندری و ایمنی به واسطه سلول، محور میتوکندری-شبکه اندوپلاسمی، پاسخ استرس میتوکندریایی به واسطه سیرتونین و نقش میکروRNAها در اتیولوژی پارکینسون است. علاوه براین، مطالعات اخیر، دیدگاه عصبی پاتولوژی پارکینسون را مورد چالش قرار دادیم و میکروگلیاها و آستروسیت ها را در توجه تحقیقات قرار داده اند. دیدگاه های بزرگ تر در مورد این مکانیسم ها ممکن است کلیدی برای ایجاد درمان های هدفمند جدید باشد و نیاز به درمان های تعدیل کننده بیماری که تاکنون در دسترس نبوده است را برطرف سازد.

Reference:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301008218300650?via%3Dihub

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top