اخبار


استفاده از ذرات نانو برای افزایش کارایی سلول های CAR-T

 در ایمنی درمانی، سلول های CAR T بر علیه تومورهای سرطانی عمل می کنند، با این حال میلیاردها سلول توموری از پوشش سلول های سالم استفاده می کنند تا به آن ها برای فرار از این سلول های ایمنی کمک کنند. اما دانشمندان مرکز تحقیقات سرطان Fred Hutchinson یک راه ارزان برای آسیب پذیر نمودن تومورها ابداع کرده اند.

در این مطالعه که در ژورنال Cancer Research منتشر شده است ، محققان با استفاده از نانوذرات مبتنی بر لیپوزوم های زیست تخریب پذیر حاوی داروهای تقویت ایمنی استفاده کرده و آن ها را به طور مستقیم به تومورهای جامد می رسانند. این امر باعث افزایش کارایی سلول های CAR-T برای شناسایی مارکر های توموری شده و سلول های هدف راحت تر شناسایی می شوند. محققان از مدل های پیش بالینی سرطان سینه و مغز برای بررسی این امر استفاده کرده و کارایی آن را تائید کرده اند.

Matthias Stephan مدیر این تیم تحقیقاتی می گوید: ذرات نانو جایگزینی برای سلول های CAR-T نیستند بلکه به این سلول ها کمک می کنند سلول های هدف خود را بهتر شناسایی کرده و آن ها را از بین ببرند. می توان گفت ما در این روش ترمز را از جلوی سیستم ایمنی برمیداریم و پدال گاز را می فشاریم.

این ذرات نانویی باعث آشکار شدن مارکر های سطح سلولی تومورها شده و از فرار آن ها از سیستم ایمنی جلوگیری می کند.

Reference: http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2018/05/12/0008-5472.CAN-18-0306

 


بخشهای جشنواره

برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top