اخبار


استفاده از ژل اسید هیالورونیک برای تمایز بهتر سلول های غضروفی از سلول های بنیادی

 سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) منبع سلولی جذابی برای ترمیم غضروف است که می تواند در داربست های سه بعدی(3D) مختلف غضروف زایی را انجام دهند. هیدروژل های اسید هیالورونیک(HA) سطح مواجه زیستی را برای کپسوله کرده سلول ها ارائه می کنند.

 در حالی که مطالعات قبلی نشان داده است که سازه های اسید هیالورونیک بارگیری شده با سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند در آزمایشگاه بالغ شوند تا ویژگی ها مکانیکی ذاتی را با استفاده از سلول ها با منابع جانوری تطبیق دهند، کاربرد بالینی آن ها به کاربرد موفقیت آمیز این یافته برای سلول های انسانی بستگی دارد.

 از بین مطالعات بی شماری که غضروف زایی سازه های بارگیری شده با سلول های بنیادی انسانی را بررسی کردند، نتایج عملکردی آن ها کاملا کمتر از آن هایی بوده است که از منابع جانوری استفاده کرده اند و پاسخ خاص اهدا کننده به هیدروژل های اسید هیالورونیک سه بعدی به طور کامل بررسی نشده است. به همین منظور سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی(hMSCs) از هفت اهدا کننده گرفته شدند و توانایی آن ها برای انجام غضروف زایی در هیدروژل های اسید هیالورونیک ارزیابی شد. با توجه به مشاهدات اولیه تجمع سلولی و / یا انقباض ژل برای برخی اهدا کننده ها، اثر تنوع سلولی و غلظت های ماکرومر اسید هیالورونیک روی نتایج طی غضروف زایی و با استفاده از یک اهدا کننده جوان/سالم ارزیابی شد.

 یافته های محققان تفاوت مشخصی را در غضروف زایی دارای عملکرد سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در هیدروژل های اسید هیالورونیک سه بعدی و بر مبنای اهدا کننده نشان می دهد. افزایش تراکم سلولی منجر به ویژگی های مکانیکی افزایش یافته شد اما انقباض سازه را نیز افزایش داد. افزایش تراکم ماکرومر به طور کلی ابعاد سازه را تثبیت کرده و تولید ماتریکس خارج سلولی را افزایش داد، اما پراکنش ماتریکس شکل گرفته در مرکز سازه را محدود کرده و ویژگی های مکانیکی را کاهش داد.

 در مجموع، این یافته ها نشان می دهد که استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی ممکن است نیازمند تنظیم تراکم سلولی و مکانیک ژل بر یک مبنای اهدا کننده به اهدا کننده باشد تا تشکیل بافت افزایش یافته ای را برای کاربردهای بالینی ارائه کند.

Reference: https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ten.TEA.2017.0520?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

 


بخشهای جشنواره

برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top