اخبار


تمایز سلول های عصبی با کمک نانوفیبرهای سرامیکی

 محققان فنلاندی به روشی جدید برای تمایز سلول های بنیادی به سلول های عصبی دست یافتند. یک چالش در پزشکی بازساختی، نیاز به کنترل بر روی سرنوشت سلول های بنیادی است که بوسیله ریز محیط فیزیکی و شیمیایی در شرایط درون تنی و برون تنی کنترل می شود. تمایز سلول های بنیادی به رده های خاص معمولا بوسیله استفاده از محیط کشت هدایت می شود.

برای اولین بار، این محققان نشان دادند که سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی قادرند زمانی که روی نانوفیبرهای سرامیکی بسیار آنیزوتروپ تعدیل شده با گرافن کشت شوند، بدون این که از محیط تمایزی خاصی استفاده شود به طور خود بخودی به رده های عصبی تمایز یابند، این در حالی است که روش های معمول نیاز به بستری نرم دارند تا به تمایز عصبی برسند.

 علاوه براین، در این مطالعه بیان ژن های پیش التهابی نیز به طور همزمان سرکوب شد و بیان فاکتورهای پیشبرنده چسبندگی های کانونی(focal adhesion) و انتقال منوسیتی تنظیم افزایشی داشت. این امر امکان استفاده از سیگنال های توپو-مکانیکی موضعی سطوح داربستی گرافنی شده را برای هدایت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مقدور می سازد که می توانند برای مطالعه بیماری های عصبی و سلول درمانی استفاده شوند. محققان امیدوارند این روش جدید به تولید و تکثیر سلول های عصبی کمک کند.

لینک خبر فارسی

Reference:http://rsfs.royalsocietypublishing.org/content/8/3/20170037

 

 


بخشهای جشنواره

برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top