درباره کنگره

 

 

 امروزه با افزایش دانش و درک ما در زمینه‌ی فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک سلولی و نیز انجام تحقیقات گسترده در زمینه‌ی مسیرهای پیام رسان داخل سلولی، بررسی تعامل سلولها از طریق وزیکولهای مشتق از سلول، نقش آنها در ایجاد و گسترش بیماریها، ارگانوئیدها، مدلسازی بیماریها و بررسی مکانیسم مولکولی ایجاد بیماریها، غربالگری داروها و نیز ظهور تکنولوژی‌های جدید مهندسی سلولی و دستکار‌یهای ژنتیکی شاهد تحولات شگرفی در زمینه‌ی پزشکی بازساختی به ویژه سلول درمانی هستیم. امسال در سومین کنگره بین المللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی با دعوت از پزشکان ،محققان و دانشمندان برجسته‌ی دنیا درحوزه‌های مختلف پزشکی، بیولوژی، مهندسی و نیز سرمایه گذاران بخش سلامت جامعه به مبحث مختلفی نظیر پژوهش های مرز دانش و تحقیقات کاربردی و بالینی پرداخته خواهد شد.  با افتخار از تمام محققان، دانشجویان وعلاقه مندان حوزه‌ی سلولهای بنیادی دعوت می‌شود تا در این رویداد کم‌نظیر علمی شرکت نمایند.  

 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top