برنامه ها

1. گردهمایی دو روزه سفیران دانش سلولهای بنیادی
شهریور 1397

2. انتخاب و معرفی انجمن برتر از میان انجمن های دانشجویی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه های کشور

آذر 1397

3. نشست هم اندیشی انجمن های دانشجویی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه های کشور

آذر 1397
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top