کمیته دانش آموزی

مقدمه
جهت تحقق اهداف ذکر شده در سند ملی علوم و فناوری سلول های بنیادی از یک طرف و وجود پتانسیل های بالقوه فراوان آموزش و پرورش در بخش دبیران و دانش آموزان از طرف دیگر، فعال سازی بخش دانش آموزی ستاد علوم و فناوری سلول های بنیادی ضروری به نظر می رسد . در این راستا کمیته ی دانش آموزی با هدف تهیه نقشه ی راه و برنامه ریزی در این حوزه ی مهم تشکیل شد.
مهم ترین دستاورد مورد نظر کشف و شناسایی دانش آموزان مستعد و علاقه مند در این حوزه، هدایت و تربیت صحیح و علمی نیروی انسانی مورد نیاز است تا از هدر رفتن زمان و منابع جلوگیری شود.

اهداف

هدف کلان

ترویج دانش و  فناوری های سلولهای بنیادی وپزشکی باز ساختی در جامعه ی دانش آموزان ودبیران


اهداف اختصاصی


1. فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی درحوزه ی علوم وفناوری سلولهای بنیادی وپزشکی باز ساختی

2. فراهم نمودن زمینه ی مشارکت دانش آموزان مستعد وعلاقمند در انجام پژوهش های ملی و بین المللی

3. کشف و هدایت دانش آموزان مستعد وعلاقمند حوزه ی دانش و  فناوری های سلولهای بنیادی وپزشکی باز ساختی

4.آماده سازی و ایجاد انگیزه وگرایش در دانش آموزان جهت انتخاب رشته دانشگاهی مرتبط

5.توانمندسازی دبیران آموزش و پرورش با هدف آموزش دانش آموزان مستعد وعلاقمند

اعضای کمیته دانش آموزی


دکتر محمد جواد محسنی

دکتر پیمان کیهان ور

حسین نظاری  مدیر بخش سلول های بنیادی برای همه در پژوهشگاه رویان

زهرا خوزینی کارشناس وزارت آموزش و پرورش در امور پژوهش سراهای کشور

زهرا نیکویی مدیر پژوهش سرای ملاصدرا ی کرج و مسؤل دبیر خانه ی کشوری دانش آموزی علوم و فناوری های سلول های بنیادی

بتول احدی کارشناس بخش دانش آموزی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top