مدیر فن بازار

 

 

دکتر علیرضا شعاع حسنی 

 

مدیر بخش فناوری، تجاری سازی و بازار در ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 تلفن :83532367-021            

فکس:83532375-021

 پست الکترونیک: shoae@stemcell.isti.ir

 

 

 

 

 

 

 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top