مدیر کارگاه ها

 

مدیر کارگاه ها: دکتر احسان عارفيان

 تخصص: دکتری تخصصي ويروس شناسی

هيئت علمي دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران

حيطه فعاليت علمي : ژن درماني (Gene Therapy)

ايميل arefian@ut.ac.ir

بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top