مدیر کانون اندیشه و نوآوری

 

دکتر سید محمود (مسیحا) هاشمی

 

 تخصص: دکتري تخصصي ايمونولوژي    

هيئت علمي گروه ايمونولوژی، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي    

زمينه تحقيقاتي: سلول درماني بيماري هاي اتوايميون التهابي؛ مطالعات پايه و باليني سلول هاي بنيادي، سلول های دندريتيک و لنفوسيت هاي تنظيمي و اگزوزوم های حاصل از سلول های بنیادی

 ايميل smmhashemi@sbmu.ac.ir


 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top