تاریخهای مهم

  آغاز ثبت نام از طریق سایت 20 فروردین 1397
  شروع ارسال مقاله 20 فروردین 1397
  پایان مهلت ارسال مقاله زود هنگام
1 خرداد 1397
  پایان مهلت ارسال مقاله 31 تیر 1397
  تاریخ برگزاری کارگاه ها 3 تا 7 آذر 1397
  تاریخ رویداد استارتاپ ها 5 تا 7 آذر 1397
  آخرين فرصت ثبت نام (و تکمیل ثبت نام) از طریق سایت  1 آذر 1397
  تاريخ برگزاری کنگره 3 تا 10  آذر1397
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top