شورای راهبردی

 

 

دکتر اميرعلي حميديه

 

 

  دبير ستاد توسعه علوم و فناوري‌هاي سلول‌هاي بنيادي

 

  دبيرکل جشنواره 


   

 

دکتر ناصر اقدمی

 

دبيرعلمی جشنواره

 


 

 

 دكتر عليرضا دليري

 

 

معاون توسعه مديريت و منابع 

 

 

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

 

 

دبير اجرايي جشنواره

 


   

 

 دكتر محمدامير اميرخاني

 

 

ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي

 

 

دبير اجرایی جشنواره

 


   

 

 

 

 

 پرويز کرمي

 

 

مشاور معاون علمي و فناوري رئيس جمهور

 

 

دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان

 

 


   

 

 

 اميرحسين کاظمي

 

 

مشاور معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور

 

مديرکل حوزه رياست

 

 


 

 

 

مهندس علي مرتضي بيرنگ

 

 

مدیر مرکز تعاملات بين المللی علم و فناوري

 


   

 

 ماشاءا.. اخلاقي

 

 

  مدیرکل حراست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنيادملی نخبگان

 


    دکتر مجید ایرانمنش
اداره کل امور اداری و فناوری اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و منابع
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
     

 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top