محورهای کنگره

 


 

·   فناوری‌های کاربردی در پژوهش‌های سلولهای بنیادی  (Applied Technologies for Stem Cell Research)

·   سلول‌ایمنی‌درمانی (Immune Cell Therapy) 

·   ژن‌درمانی و ویرایش ژنی  (Gene Therapy and Gene Editing)

·   اندام‌واره‌ها در مدلسازی بیماری‌ها و تکوین  (Organoids in Disease Modeling and Development)

·   پرتوانی و بازبرنامه‌نویسی  (Pluripotency and Reprogramming)

·   زیست مواد‌ها و تجهیزات  (Biomaterials and Devices)

·   مهندسی بافت  (Tissue Engineering)

·   بانک سلولی  (Cell Banking) 

·   پیام‌رسانی سلولی و وزیکول‌های مشتق از سلول  (Cell Signalling and Cell-Derived Vesicles)

·   کارآزمایی‌های بالینی و مداخلات مبتنی بر پزشکی بازساختی  (Clinical Trials and Regenerative Medicine Interventions) 

·   تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر سلول و پزشکی بازساختی (Commercialization of Cell-Based and  Regenerative Products)

·   مسائل اخلاقی، قانونی و اجتماعی  (Ethical, Legal and Social Issues)

 

 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top